Ngày 31/03/2020, nhà trường đã thông báo hức và người lao động nghỉ 15 ngày phòng chống dịch bệnh Covid-19