Năm 2020 diễn ra đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội, đây là sự kiện chính trị trọng đại  có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân. Với việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, khoa học; với công tác chuẩn bị kĩ lưỡng, cẩn trọng, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Đại hội Đảng bộ toàn quốc sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng các đơn vị trường học trong toàn huyện Khánh Vĩnh đã tích cực sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Trường Mầm non A Xây tập trung tuyên truyền:

- Tuyên truyền việc tổ chức quán triệt thực hiện các nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 214-KH/TU, ngày 09/7/2019 của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tập trung tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và giáo viên, nhân viên trong nhà trường tiếp tục kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự của đại hội và những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gắn ghép trên Internet, mạng xã hội; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Trường Mầm non A Xây tuyên truyền với hình thức treo băng rôn với khảu hiệu "Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Với truyền thống cách mạng kiên cường và quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, nhất định đát nước sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.