Trường MN A Xây với tổng số giáo viên là 12 người đảm bảo thực hiện công tác chăm sóc – giáo dục trẻ theo quy định. Giáo viên trong trường là những người năng động, yêu nghề, sáng tạo, chuẩn mực, có trình độ chuyên môn về giáo dục mầm non. Trường MN A Xây xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ.

Do đó, giáo viên được bồi dưỡng chuyên sâu về phương pháp giáo dục Mầm non mới. Thiết kế các hoạt động học tập lôi cuốn, đồng thời luôn chú ý đến nhu cầu và tính cách của từng trẻ.

100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó: 09 giáo viên trình độ đại học, 02 giáo viên trình độ cao đẳng, 01 giáo viên trình độ trung cấp.

100% giáo viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Nhà trường có tổng số 06 nhóm, lớp, trong đó có 01 nhóm trẻ và 05 lớp mẫu giáo. Trong đó:

Lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng: 20 cháu với 2 giáo viên

Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi A: 25 cháu với 2 giáo viên

Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi B: 22 cháu với 2 giáo viên

Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi: 35 cháu với 2 giáo viên

Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi A: 26 cháu với 2 giáo viên

Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi B: 37 cháu với 2 giáo viên